من صبورم اما، آه این بغض گران

صبر چه میداند چیست !