مَرا با یک جهان جانسوزِ اَندوه

تو اِی نامهربان، بگذار و بگذر...
 

من چه می دانستم، دل هر کس دل نیست!

من صبورم اما، آه این بغض گران

صبر چه میداند چیست !