ای دل، نگفتمت که مخواه از لبش مراد؟

دیدی که چون شکسته شدی از سوال خویش!