سر می روم از خویش

از گوشه گوشه فرو می ریزم، وعطر تو رسوایم میکند.