سر می روم از خویش

از گوشه گوشه فرو می ریزم، وعطر تو رسوایم میکند.

جز روزگار من

همه چیز را سفید کرده برف!