دردا و دریغا که در این بازی خونین

بازیچه ایام، دل آدمیان است...