دلم صراحی لبریز آرزومندی است

مرا هزار امید است و هر هزار تویی