هر طرف آیتی از خوشحالی است

زین میان جایِ تو تنها خالی است

دلم صراحی لبریز آرزومندی است

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

سحر که حکم قاضی ، برد به سنگسارت

نماز عاشقی را به خون دل وضو کن