هر طرف آیتی از خوشحالی است

زین میان جایِ تو تنها خالی است