هر طایفه ای زِ من گمانی دارد

من زان خودم چنان که هستم، هستم!