عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست

عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است