عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم

تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم