ای روز آفتابی! ای روزهای خوب که در راهید!

ای جاده های گمشده در مه! ای روزهای سخت ادامه!

از پشت لحظه ها به درآیید!

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری!

شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن...

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود!

گاهی نمی شود، که نمی شود، که نمی شود...

گوئی به خواب بود جوانی مان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود!

ما گنهکاریم آری جرم ما هم عاشقی است

آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست کیست !؟

گفته بودم که به دریا نزنم دل ، اما

کــــو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم

تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم