ای روز آفتابی! ای روزهای خوب که در راهید!

ای جاده های گمشده در مه! ای روزهای سخت ادامه!

از پشت لحظه ها به درآیید!