مانع ریزش این گریه نمی دانم چیست

که جگر بر مژه می آید و بر می گردد...