گر نباشد هر دو عالم گو مباش

تو تمامی، با توأم تنها خوش است...