برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست

گویی همه خوابند کسی را به کسی نیست!