تو بهار دلکشی و من چو باغ

شور و شوقِ صد جوانه با من است