او صبر خواهد از من بختی که من ندارم

من وصل خواهم از وی، قصدی که او ندارد...