جز من به شهرِ یار کسی شهریار نیست

شهری به شاه پروریِ شهر یار نیست