خرم آنکس که در این محنت گاه

خاطری را سبب تسکین است...