دل ویرانه عمارت کردن

خوشتر از کاخ برافراختن است

خرم آنکس که در این محنت گاه

خاطری را سبب تسکین است...