دیگر چه بلایی است... غم انگیز تر از این

من بار سفر بستم و یک شهر نفهمید!!!