وصفش چه کنی که هر چه گویی

گویند مگو که بیش از آن است