ز گریه‌ای که مرا در گلو گِرِه گردد

سپهرِ سفله کند کم ز آب و دانه‌ی من