نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم

به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم