تا نگردی بی خبر از جسم و جان

کی خبر یابی ز جانان یک زمان!