میان اهل دل و اهل ریا همین فرق است

که داغ ماست به دل، داغ او به پیشانی