میان اهل دل و اهل ریا همین فرق است

که داغ ماست به دل، داغ او به پیشانی

 

من و جان بردن از بیماری عشقت؟ محال است این...

تو و از حال این بیمار پرسیدن؟ خیال است این...

میان اهل دل و اهل ریا همین فرق است

که داغ ماست به دل، داغ او به پیشانی!