گردونِ سفله لقمه‌ی روزی حساب کرد

هر گریه‌ای که گشت گِرِه در گلوی من