هیچیم و هیچکس نخرد هیچ را به هیچ

ای روزگار، درگذر از چون و چند ما