هر کس به خان و مانی دارند مهربانی

من مهربان ندارم، نامهربان من کو؟!