زهد و تقوا را تو ای زاهد شفیع خویش ساز

من کسی دارم که در محشر به فریادم رسد