حاصلی از هنر عِشق تو جز حرمان نیست

آه از این دَرد که جز مَرگ مَنش دَرمان نیست