جانی که داشتم من، شد محو عشق جانان

جان من است جانان، جان دلنواز دارم