به نیکی گِرای و مَیازار کس

رهِ رَستگاری هَمین اَست و بَس