به نیکی گِرای و مَیازار کس

رهِ رَستگاری هَمین اَست و بَس

بزرگی سراسر به گفتار نیست

دو صد گفته چون نیم کِردار نیست!

ترا آشتی بهتر آید ز جنگ

فراخی مکن بر دل خویش تنگ 

به آموختن چون فروتن شوی

سخن های دانندگان بشنوی