بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق

یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود