هنوز دایره چرخ بود بی پرگار

که طوق عشق تو را بر گلوی ما بستند