جگر شیر نداری سفر عشق مکن

سبزه تیغ  درین ره ز کمر می گذرد