ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا

تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن

ترا آشتی بهتر آید ز جنگ

فراخی مکن بر دل خویش تنگ 

به آموختن چون فروتن شوی

سخن های دانندگان بشنوی

بنگر که خلق را به که داد و چگونه رفت،

روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر!

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست، مشکل نشیند